09:08EuroNewsPress Review
09:10EuroNewsEconomia
09:15EuroNewsHeadlines
09:17EuroNewsHi-Tech / Space (even)
09:19EuroNewsEuropa
09:24EuroNewsSport
09:28EuroNewsWeather
09:30EuroNewsNews
09:38EuroNewsPress Review
09:40EuroNewsEconomia
09:45EuroNewsHeadlines
09:47EuroNewsHi-Tech
09:49EuroNewsEuropa
09:54EuroNewsSport
09:58EuroNewsWeather
10:00EuroNewsNews
10:08EuroNewsPress Review
10:10EuroNewsEconomia
10:15EuroNewsHeadlines
10:17EuroNewsHi-Tech / Futuris (odd)
10:19EuroNewsEuropa
10:24EuroNewsSport
10:28EuroNewsWeather
10:30EuroNewsNews
10:38EuroNewsPress Review
10:40EuroNewsEconomia
10:45EuroNewsHeadlines
10:47EuroNewsHi-Tech
10:49EuroNewsEuropa
10:54EuroNewsSport
10:58EuroNewsWeather
11:00EuroNewsNews
11:08EuroNewsSport
11:13EuroNewsNo Comment
11:15EuroNewsHeadlines
11:17EuroNewsEuropeans 1 / Terra Viva (even)
11:25EuroNewsNo Comment
11:28EuroNewsWeather
11:30EuroNewsNews
11:38EuroNewsSport
11:43EuroNewsNo Comment
11:45EuroNewsHeadlines
11:47EuroNewsEuropeans 2
11:55EuroNewsNo Comment
11:58EuroNewsWeather
12:00EuroNewsNews
12:08EuroNewsSport
12:13EuroNewsNo Comment
12:15EuroNewsHeadlines
12:17EuroNewsParlamento
12:25EuroNewsNo Comment
12:28EuroNewsWeather
12:30EuroNewsNews
12:38EuroNewsSport
12:43EuroNewsNo Comment
12:45EuroNewsComment
12:47EuroNewsLe Mag
12:55EuroNewsNo Comment
12:58EuroNewsWeather
13:00EuroNewsNews
13:08EuroNewsSport
13:13EuroNewsNo Comment
13:15EuroNewsHeadlines
13:17EuroNewsLe Mag
13:25EuroNewsNo Comment
13:28EuroNewsWeather
13:30EuroNewsNews
13:38EuroNewsEconomia
13:43EuroNewsNo Comment
13:45EuroNewsComment
13:47EuroNewsLe Mag
13:55EuroNewsNo Comment
13:58EuroNewsWeather
14:00EuroNewsNews
14:08EuroNewsSport
14:13EuroNewsNo Comment
14:15EuroNewsHeadlines
14:17EuroNewsLe Mag
14:25EuroNewsNo Comment
14:28EuroNewsWeather
14:30EuroNewsNews
14:38EuroNewsEconomia
14:43EuroNewsNo Comment
14:45EuroNewsComment
14:47EuroNewsLe Mag
14:55EuroNewsNo Comment
14:58EuroNewsWeather
15:00EuroNewsNews
15:08EuroNewsSport
15:13EuroNewsNo Comment
15:15EuroNewsHeadlines
15:17EuroNewsEuropeans 1 / Terra Viva (even)
15:25EuroNewsNo Comment
15:28EuroNewsWeather
15:30EuroNewsNews
15:38EuroNewsSport
15:43EuroNewsNo Comment
15:45EuroNewsHeadlines
15:47EuroNewsEuropeans 2
15:55EuroNewsNo Comment
15:58EuroNewsWeather
16:00EuroNewsNews
16:08EuroNewsSport
16:13EuroNewsNo Comment
16:15EuroNewsHeadlines
16:17EuroNewsParlamento
16:25EuroNewsNo Comment
16:28EuroNewsWeather
16:30EuroNewsNews
16:38EuroNewsSport
16:43EuroNewsNo Comment
16:45EuroNewsHeadlines
16:47EuroNewsLe Mag / Futuris (odd)
16:55EuroNewsNo Comment
16:58EuroNewsWeather
17:00EuroNewsNews
17:08EuroNewsSport
17:13EuroNewsNo Comment
17:15EuroNewsHeadlines
17:17EuroNewsLe Mag
17:25EuroNewsNo Comment
17:28EuroNewsWeather
17:30EuroNewsNews
17:38EuroNewsEconomia
17:43EuroNewsNo Comment
17:45EuroNewsHeadlines
17:47EuroNewsLe Mag
17:55EuroNewsNo Comment
18:00EuroNewsNews
18:08EuroNewsSport
18:13EuroNewsNo Comment
18:15EuroNewsHeadlines
18:17EuroNewsLe Mag / Space (even)
18:25EuroNewsNo Comment
18:28EuroNewsWeather
18:30EuroNewsNews
18:38EuroNewsEconomia
18:43EuroNewsNo Comment
18:45EuroNewsHeadlines
18:47EuroNewsLe Mag
18:55EuroNewsNo Comment
18:58EuroNewsWeather
19:00EuroNewsNews & Analysis
19:10EuroNewsEconomia
19:15EuroNewsHeadlines
19:17EuroNewsEuropa
19:20EuroNewsComment
19:22EuroNewsSport
19:28EuroNewsWeather
19:30EuroNewsNews & Analysis
19:40EuroNewsEconomia
19:45EuroNewsHeadlines
19:47EuroNewsEuropa
19:52EuroNewsSport
19:58EuroNewsWeather
20:00EuroNewsNews & Analysis
20:10EuroNewsEconomia
20:15EuroNewsHeadlines
20:17EuroNewsEuropa
20:20EuroNewsComment
20:22EuroNewsSport
20:28EuroNewsWeather
20:30EuroNewsNews & Analysis
20:40EuroNewsEconomia
20:45EuroNewsHeadlines
20:47EuroNewsEuropa / Space (even)
20:52EuroNewsSport
20:58EuroNewsWeather
21:00EuroNewsNews & Analysis
21:10EuroNewsEconomia
21:15EuroNewsHeadlines
21:17EuroNewsEuropa
21:22EuroNewsSport
21:28EuroNewsWeather
21:30EuroNewsNews & Analysis
21:40EuroNewsEuropeans 2
21:47EuroNewsEuropa
21:52EuroNewsSport
21:58EuroNewsWeather
22:00EuroNewsNews & Analysis
22:10EuroNewsEconomia
22:15EuroNewsHeadlines
22:17EuroNewsEuropa
22:22EuroNewsSport
22:28EuroNewsWeather
22:30EuroNewsNews & Analysis
22:40EuroNewsEconomia
22:45EuroNewsHeadlines
22:47EuroNewsEuropa / Terra Viva (even)
22:52EuroNewsSport
22:58EuroNewsWeather
23:00EuroNewsNews & Analysis
23:10EuroNewsEconomia
23:15EuroNewsHeadlines
23:17EuroNewsEuropa
23:22EuroNewsSport
23:28EuroNewsWeather
23:30EuroNewsNews & Analysis
23:40EuroNewsEconomia
23:45EuroNewsHeadlines
23:47EuroNewsEuropa
23:52EuroNewsSport
23:58EuroNewsWeather