21:10EuroNewsEconomia
21:15EuroNewsHeadlines
21:17EuroNewsEuropa
21:22EuroNewsSport
21:28EuroNewsWeather
21:30EuroNewsNews & Analysis
21:40EuroNewsEuropeans 1
21:48EuroNewsEuropa
21:52EuroNewsSport
21:58EuroNewsWeather
22:00EuroNewsNews & Analysis
22:10EuroNewsEconomia
22:15EuroNewsHeadlines
22:17EuroNewsEuropa
22:22EuroNewsSport
22:28EuroNewsWeather
22:30EuroNewsNews & Analysis
22:40EuroNewsEconomia
22:45EuroNewsHeadlines
22:47EuroNewsEuropa
22:52EuroNewsSport
22:58EuroNewsWeather
23:00EuroNewsNews & Analysis
23:10EuroNewsEconomia
23:15EuroNewsHeadlines
23:17EuroNewsEuropa
23:22EuroNewsSport
23:28EuroNewsWeather
23:30EuroNewsNews & Analysis
23:40EuroNewsEconomia
23:45EuroNewsHeadlines
23:47EuroNewsEuropa
23:52EuroNewsSport
23:58EuroNewsWeather